BAROKNÍ RELIÉFY V PÍSKOVCÍCH SEVERNÍCH ČECH

Výstava v ambitu Skalního hradu a poustevny Sloup

pořádá: Ivan Volman

autor: Mgr. Kamil Podroužek, fotografie: Roman Kursa

 

O KRAJINĚ BAROKNÍ…

Dnes vnímáme čas plynoucí od startu k cíli, kdežto pro člověka doby baroka čas plynul v kruhu, věčných návratech, opakování a střídání. Život a smrt nevyjímaje. Víra poodhalovala tajemství cyklů, přinášela odpovědi na základní otázky života, byla základem zodpovědného chování. Křesťanství umožňovalo jedinci mimo jiné nahlédnout důsledky vlastního jednání. Milost či trest byly snadno pochopitelnou odpovědí na milosrdenství a hřích. Důvěru ztracenou porušením řádu bylo možné opětovně nabýt jen pokáním. Pokora a vlastní úsilí vykupovaly mír vnitřní i vnější. Prozřetelnost zůstává  Bohu, ale v rukou člověka je jeho vlastní zodpovědnost. To se odrazilo i v kultivaci přivlastňované krajiny, jíž lidské ruce vtiskly úctu k řádu a zákonu božímu. Uměřenost, pravidelnost, souměrnost vycházející z matematiky a geometrie byly toho vyjádřením. Časté doplnění krajiny a architektury zpodobněním božího utrpení připomínalo bolestné uzavírání Nové smlouvy i společnou zodpovědnost za její naplňování.

1. reliéf Panny Marie Královny nebes a matky Boží v Deštné

2. reliéf Svaté rodiny na vrchu Kalvárie u Mařenic. Pochází z 1. pol. 18. století a vznikl spolu s kaplí a poustevnou.  

3. Ecce  homo  ve Velenicích. Signováno v průčelí: AW 1712.

4. reliéf Bičování Krista u cesty z Radvance 

5. reliéfy Regina coeli a Ukřižování u cesty z Pavliček do Dubé

Na začátku Pavliček, ve stěnách hlubokého zářezu Ebelovy vozové cesty, jsou vysekány v zrcadlové kontrapozici dva reliéfy. Na straně epištolní zobrazuje reliéf Panu Marii Královnu nebes s Ježíšem sedícím na trůnu po její levici, na straně evangelijní je  výjev Ukřižování Krista s motivem tři Marií. Svým obsahem a vzájemným umístěním odkazují reliéfy na křesťanské Credo, připomínají jednotu víry Starého a Nového zákona.

6. kompozice Ukřižování ve Sloupu

Pochází z roku 1740 od Antonína Brauna. Je dokladem postupné kodifikace motivu Svědectví kalváriového Utrpení Páně.

Ústředním tématem reliéfů v pískovcích je také motiv Utrpení páně.  Kalváriový kříž obklopují postavy tří Marií. Ačkoli se o zbožných ženách, doprovázejících Ježíše Krista, zmiňují všichni evangelisté, je těžké lišící se popisy uvézt v soulad. Tradice tohoto narativního zobrazení je tedy také značně rozkolísaná. Patu kříže objímá Marie Magdalská líbající v předobrazu eucharistie Kristovy zkrvavené nohy: Figury Marie Salome, Marie Kleofášovy, či  Panny Marie jsou zaměňovány a to nejen v pozici, ale také v gestikulaci.

Význam zobrazení tří Marií u paty kříže spočívá ve svědectví Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání.

7. reliéf Ukřižování u cesty ze Svitavy do Velenic

8. reliéf Ukřižování u cesty z Velenic do Zákup

9. reliéf Ukřižování u cesty z Horní Vidimi do Tupadel

10. reliéf Ukřižování u cesty z Radvance do Svoru. Nejstarší signování cesty: MW 1742.

11. reliéf Ukřižování u cesty z Dobřně do Vidimi.

Vpravo dole zobrazeny duše v Očistci ve věčném utrpení a duše spravedlivá ve věčné blaženosti. Nad nimi skrývající se Josef z Arimatie, tajný učedník Páně.

12. kaple Božího hrobu ve Velenicích

V kapli vysekané do skalního masivu u cesty do Brniště je vyobrazeno Utrpení Ježíše Krista od  Olivetské hory až na Golgotu, a  tajemství růžence. Byla vytvořena zřejmě v letech 1710 – 1711, jak dokládá datace prostor, a to tehdejším majitelem hospodářství  čp. 2,  rychtářem Johannem Schillem (Schüllem).

foto nahoře:

Jidáš Iškariotský v čele zástupu

Prázdný hrob

Zvěst o vzkříšení

Spící evangelista v Getsemanské zahradě

foto dole:

Bičování Krista

Jeruzalém    Vlevo nahoře: sv. Veronika s rouškou, vlevo dole Ježíš padá pod křížem, uprostřed dav křičí: “Ukřižovat!”

Apoštol Pavel a evangelista Jan.   Jan drží  kalich krve Kristovy,  Pavel nahlíží Zákon.